کلید واژه ها: 
فاطمیه
دسته بندی: 
فرهنگی
چند رسانه ای
چند رسانه ایصوت
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
ویژه های چهارتایی
پیشنهاد ما
سه شنبه, 12 اسفند, 1393 - 15:47
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
کاملترین بسته چندرسانه ای ایام فاطمیه
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی محشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/fatemie
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
نخستین ستاره ای بودی که در عرش به خورشید نبوت رسیدی؛ ستاره ای نیلی به رنگ جراحت آسمان و زخم زمان. ای ام ابیها! ای مهربان ترین مادر، حبیبه ی حق و شفیعه ی محشر! پدر و مادرم فدای پینه ی دست هایت باد. تو محور آسیای ایثاری و اولین علت خلقت. ای مادر رسالت و همتای ولایت!