کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
فرهنگی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 4 مهر, 1392 - 18:05
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهآوینی فیلم

زمانی که جنگ برقرار بود بر اثر هیجانات جنگ فیلمهایی ساخته می شد و اکنون که در زمان بعد از جنگ به سر می بریم این هیجانات فرو کش کرده و اثاری که اکنون ساخته می شود به نوعی دیگر به جنگ توجه کنند .

آدرس سایت مقصد: 
http://avinyfilm.ir/content/1285
برجسته سازی تیتر ها: 
false