کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 23 بهمن, 1395 - 17:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
تهیه زیباترین دختران برای محمدرضا پهلوی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فسادجنسی محمدرضاپهلوی و تهیه زیباترین زنان و دختران برای شاه و اعلم به روایت:

۱:اسدالله علم وزیردربارپهلوی
۲:دکتراحسان نراقی مشاور فرح پهلوی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47040
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فسادجنسی محمدرضاپهلوی و تهیه زیباترین زنان و دختران برای شاه و اعلم به روایت: ۱:اسدالله علم وزیردربارپهلوی ۲:دکتراحسان نراقی مشاور فرح پهلوی