کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 31 فروردين, 1396 - 14:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

آیا وحی در خواب به پیامبر رسیده؟
طبق کدام آیه یکی از پایه های دین خواب است؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/47890
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
آیا وحی در خواب به پیامبر رسیده؟ طبق کدام آیه یکی از پایه های دین خواب است؟