تجلیل از حضرت عبدالعظیم تجلیل از علم و جهاد و تقواست
ارسال زمانبندی شده: 
دوشنبه, 19 تير, 1396 - 10:29

به گزارش عمارنامه، تجلیل از حضرت عبدالعظیم تجلیل از علم و جهاد و تقواست

سخن‌نگاشت | حضرت عبدالعظیم حسنی

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>