لحظه به شهادت رسیدن احمد غلامی مدافع حرمی که می رفت که رفیقش را بیاورد.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 18 مرداد, 1396 - 05:00

به گزارش عمارنامه، لحظه به شهادت رسیدن احمد غلامی مدافع حرمی که می رفت که رفیقش را بیاورد.

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>