کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 04:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
سرایت‌تهاجم‌فرهنگی‌ازمجازی‌به‌دنیای‌واقعی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

گزارش جالبی از 20:30 در مورد تهاجم فرهنگی

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/49758
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
گزارش جالبی از 20:30 در مورد تهاجم فرهنگی