فیلمی از راننده ای مست که با اشتباه خود جاده را بند می آورد را می توانید در این خبر مشاهده کنید.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 18:00

به گزارش عمارنامه، فیلمی از راننده ای مست که با اشتباه خود جاده را بند می آورد را می توانید در این خبر مشاهده کنید، این فیلم در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

 

 

 

 

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>