دو کشاورز، کارگر سیاه پوست خود را به اتهام سرقت به وحشیانه‌ترین شکل ممکن مورد شکنجه قرار دادند.
ارسال زمانبندی شده: 
پنجشنبه, 19 مرداد, 1396 - 20:00

به گزارش عمارنامه، همچنان در برخی کشورها تبعیض نژادی بی داد می کند و سیاه پوستان مورد ظلم قرار می گیرند. یک گارگر سیاه پوست به اتهام سرقت قبل از اینکه جرم او اثبات گردد، مورد شکنجه دو کشاورز سفید پوست قرار گرفت و آنها طی اقدامی وحشیانه، کارگر بیچاره را با زور داخل یک تابوت فرستادند، در حالی که او با گریه به آنها التماس می کرد تا رهایش کنند.

کشاورزان که یکی مشغول شکنجه و دیگری در حال فیلمبرداری بودند، کارگر سیاه پوست را تهدید می کردند که یا او را با تابوت به داخل شعله های آتش می اندازند و یا مارهای سمی را به داخل تابوت می اندازند تا کارگر سیاه پوست را نیش بزنند.

مدتی پس از انتشار فیلم متهمان دستگیر شدند، در حالی که اتهام خود را قبول نداشتند و جرمشان را انکار می کردند اما پس از بازجویی های مداوم مجبور به اعتراف شدند.

 

 

 

 

کلید واژه ها: 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>