کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 22 مهر, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

فیلم| بازپخش

خبرنگار: آیا عقل زنان با عقل مردان برابر است؟
شاهنشاه: معمولا عقل زنان کمتر است...

- حالا فرح هم بغل دستش نشسته

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/50996
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
فیلم| بازپخش خبرنگار: آیا عقل زنان با عقل مردان برابر است؟ شاهنشاه: معمولا عقل زنان کمتر است... - حالا فرح هم بغل دستش نشسته