کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 11 آبان, 1396 - 18:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
دستگاه های دولتی اتوبان نفوذ برای آمریکا
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کار از روزنه نفوذ گذشته...

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51215
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کار از روزنه نفوذ گذشته...