گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در 13 آبان 1358 با عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، در اعتراض به پذیرش شاه و دیگر اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، سفارت این کشور را به اشغال خود درآوردند.
ارسال زمانبندی شده: 
شنبه, 13 آبان, 1396 - 12:00

به گزارش عمارنامه، گروهی از دانشجویان دانشگاه های تهران در 13 آبان 1358 با عنوان «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام»، در اعتراض به پذیرش شاه و دیگر اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران، سفارت این کشور را به اشغال خود درآوردند.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>