کلید واژه ها: 
فساد
دسته بندی: 
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
يكشنبه, 14 آبان, 1396 - 13:30
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

حال بازیگران پاسخگو باشند چرا فساد انقدر در حرفه ای #بازیگری وجود دارد ؟؟؟ ما منتظر جوابیم

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51272
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
حال بازیگران پاسخگو باشند چرا فساد انقدر در حرفه ای #بازیگری وجود دارد ؟؟؟ ما منتظر جوابیم