کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 17 آبان, 1396 - 10:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
این یک مقایسه است؛مقایسه بین دو فرهنگ
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/51304
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false