گروهی از پاسدارانِ محافظِ مجلس شورای اسلامی، در ساعاتِ عدمِ فعالیت مجلس، در صحنِ ساختمانِ سابق مجلس، عکس هایی به رسم یادگاری برداشته اند
ارسال زمانبندی شده: 
سه شنبه, 14 آذر, 1396 - 06:00

به گزارش عمارنامه،  تصاویری که پیش رو دارید، قاب هایی است که در اواسط دهه ی 1360 شمسی به ثبت رسیده است. گروهی از پاسدارانِ محافظِ مجلس شورای اسلامی، در ساعاتِ عدمِ فعالیت مجلس، در صحنِ ساختمانِ سابق مجلس، عکس هایی به رسم یادگاری برداشته اند

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>