کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
اقتصادی
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
دوشنبه, 18 دى, 1396 - 19:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
۸ خسارت ساختار غلط بودجه‌ریزی
نام منبع: 
عمارنامه

ساختار استراتژیکِ دچار چولگی و معیوب ــ و در عین حال مصون از نقد راهبردی ــ بروشنی نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی کشور بیراهه می‌رود و همراه خود سایر ساحتها و شئون را نیز غرق می‌کند؛ باید از این ساختار ترسید و بسرعت به علاجی عاجل اندیشید.

آدرس سایت مقصد: 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/18/1619627/8-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
ساختار استراتژیکِ دچار چولگی و معیوب ــ و در عین حال مصون از نقد راهبردی ــ بروشنی نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی کشور بیراهه می‌رود و همراه خود سایر ساحتها و شئون را نیز غرق می‌کند؛ باید از این ساختار ترسید و بسرعت به علاجی عاجل اندیشید.