کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
پنجشنبه, 21 دى, 1396 - 16:30
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
چرا انگلیسی‌هااز اصلاح طلبان حمایت میکنند؟
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

چرا اصلاح طلبان اعلام برائت نمی کنند؟

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52090
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
چرا اصلاح طلبان اعلام برائت نمی کنند؟