کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
شنبه, 21 بهمن, 1396 - 23:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
صحبت‌های سیدحمیدروحانی‌درباره‌روحانی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری

کار ایران رو به کجاها که نکشانده اند اینها !!!

آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52409
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
کار ایران رو به کجاها که نکشانده اند اینها !!!