کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
چند رسانه ایفیلم
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
چهارشنبه, 16 اسفند, 1396 - 20:00
تنظیمات: 
تیتر دوم: 
پیش بینی علامه مصباح از جریان انحرافی
نام منبع: 
متفرقهتلویزیون اینترنتی روشنگری
آدرس سایت مقصد: 
http://roshangari.ir/video/52735
برجسته سازی تیتر ها: 
true
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false