در نمایشگاه خودروی ژنو، رنو خودروی EZ-Go را معرفی نموده است. این خودرو یک وسلیه نقلیه بدون راننده و مشترک است که برای حمل شش مسافر طراحی شده است.
ارسال زمانبندی شده: 
چهارشنبه, 23 اسفند, 1396 - 04:00

به گزارش عمارنامه،  در نمایشگاه خودروی ژنو، رنو خودروی EZ-Go را معرفی نموده است. این خودرو یک وسلیه نقلیه بدون راننده و مشترک است که برای حمل شش مسافر طراحی شده است.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>