تصاویری از کارخانه ساخت تجهیزات ورزشی در شهر پیونگ یانگ کره شمالی.
ارسال زمانبندی شده: 
يكشنبه, 27 اسفند, 1396 - 01:00

به گزارش عمارنامه،  تصاویری از کارخانه ساخت تجهیزات ورزشی در شهر پیونگ یانگ کره شمالی.

 

دیدگاه جدیدی بگذارید

پیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>