کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
بین الملل
سیاسی
فرهنگی
وبلاگستان
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
خبرگردان تایپی
دوشنبه, 7 بهمن, 1392 - 09:11
تنظیمات: 
نام منبع: 
وبلاگستانانقلاب سوم

ما با دستانی خالی یک حکومت تا بن دندان مسلح و ژاندارم تو در منطقه را بر انداختیم.
ما هشت سال تمام با تو و تمامی ایادی ات در منطقه جنگیدیم و یک وجب خاکمان را ندادیم.
ما سی و چند سال است که در مقابل خدعه ها و نیرنگ های تو و ایادیت٬ سینه سپر کرده٬ ایستاده ایم.

آدرس سایت مقصد: 
http://enghelabesevom.persianblog.ir/post/138/
برجسته سازی تیتر ها: 
false