کلید واژه ها: 
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
پنجشنبه, 23 مرداد, 1393 - 13:40
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهنقد بی طرف

به هر رو امروز نیز کسانی هستند که در مواجهه با مساله‌ی لبنان و فلسطین، بانگِ “لاناقتی فیها و لاجملی“ سر می‌دهند. این قضیه البته در میانِ روشن‌فکرانِ خاورمیانه کم‌تر به چشم می‌خورد. روشن‌فکرانِ خاورمیانه عمدتا نسبتِ صحیحی با مساله‌ی فلسطین برقرار می‌کنند‍؛

آدرس سایت مقصد: 
http://naghdbt.ir/post/47
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
به هر رو امروز نیز کسانی هستند که در مواجهه با مساله‌ی لبنان و فلسطین، بانگِ “لاناقتی فیها و لاجملی“ سر می‌دهند. این قضیه البته در میانِ روشن‌فکرانِ خاورمیانه کم‌تر به چشم می‌خورد. روشن‌فکرانِ خاورمیانه عمدتا نسبتِ صحیحی با مساله‌ی فلسطین برقرار می‌کنند‍؛