کلید واژه ها: 
جنبش letter4u
دسته بندی: 
بین الملل
موقعیت نمایش: 
آخرین پیوند ها
دوشنبه, 13 بهمن, 1393 - 09:00
تنظیمات: 
نام منبع: 
متفرقهعماریون

تعدادی از جوانان در شهر برمن آلمان اقدام به توزیع نامه مقام معظم رهبری در بین مردم کردند که این امر با استقبال آلمانی ها روبرو شد.

آدرس سایت مقصد: 
http://www.ammariyon.ir/fa/news/36000/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85
برجسته سازی تیتر ها: 
false
نمایش به صورت ویژه در آرشیو: 
false
لید خبر: 
تعدادی از جوانان در شهر برمن آلمان اقدام به توزیع نامه مقام معظم رهبری در بین مردم کردند که این امر با استقبال آلمانی ها روبرو شد.