امام خامنه ای (مدظله العالی)

رژیم جعلی اسرائیل؛ «ملّتی از خانه خود رانده شوند و به جای آنان، گروهی دیگر از جای جای جهان بدان‌ جا گسیل شوند؛ موجودیّتی حقیقی نادیده گرفته شود و موجودیّتی جعلی بر جای آن بنشیند. این، یکی از صفحات ناپاک تاریخ است، که به یاری خدای متعال بسته خواهد شد.»

پیوندهای ویژهآخرین پیوندهاپیوند خود را برای انعکاس معرفی کنید

تبلیغات

عمارنامه : نجوای دیجیتال بصیرت با دیدگان شما 		AmmarName.ir
^
>